HALOlicht.gif - 3116 Bytes


vlag-gb.gif Pull the lamp off the hood.
The main problem is how to remove the pane from the lamp. A solution could be, to drill a small hole in the back of the casing and push the pane out from behind with a small pin. But then a hole in the back remains.
Halo02.jpg - 8641 Bytes vlag-nl.gif Trek de lamphouder van de motorkap los.
Het grootste probleem is hoe je het glaasje uit de lamphouder los krijgt. Een oplossing kan zijn in de achterkant van de houder een gaatje te boren en dan met een dunne stift het glaasje uit de houder te duwen. Maar je houdt natuurlijk een gat over.
Or you can drill a small hole in the side of the pane and pry it out with a hooked piece of equipment (a hooked piece of thin steel wire, or anything like that). But chances are big that you damage the casing too. For the pane fits very tightly in the lampcasing. Halo03.jpg - 12027 Bytes Halo05.jpg - 11922 Bytes Of je boort een gaatje in de zijkant van het glaasje en werkt het er dan met een haaks stukje gereedschap (b.v. een haaks omgebogen stukje staaldraad o.i.d.) uit. Maar de kans is groot dat je de lampenkap beschadigt, want het glaasje zit erg stevig in de kap geklemd.
I ordered new lamps with panes at LGB's in Germany, so that made things a lot easier. Nevertheles, I used some sandpaper on the sides of the new panes to fit them more loosely in de casing. Halo01.jpg - 8896 Bytes Ik heb bij LGB in Duitsland nieuwe lampenkappen en glaasjes besteld (links en rechts), dat maakte het er een stuk eenvoudiger op. De zijkanten van de glaasjes heb ik met schuurpapier iets afgeschuurd, zodat ze iets losser in de kap vallen.
Now carefully drill a small hole (1 millimetre/0.039 inch diametre) through the length of the connecting rod between the hood and the lampcasing. Halo04.jpg - 12566 Bytes Boor nu voorzichig in de lengte van de verbindingsstang tussen de lampenkap en de motorkap een gaatje met een doorsnede van 1 mm.
I made a notch in the side of the pane, so I can remove it later with a hooked piece of equipment. Later you place the pane back with the notch at the place where the wires enter the casing, for the hole where they enter, is partly besides the pane, not completely below it. Halo06.jpg - 8863 Bytes Halo07.jpg - 14408 Bytes In de zijkant van het glaasje heb ik een inkeping gevijld, zodat ik het er later met een haaks stukje gereedschap weer uit kan trekken. Plaats later het glaasje met de inkeping op de plek waar de draden naar binnen komen, want het gat waardoorheen ze binnenkomen valt gedeeltelijk naast het glaasje, dus niet helemaal eronder.
A small lamp can be used for the light, but I prefer LED's. They use much less power (=heat). Use high capacity LED's. I use yellow, 3 millimeter high capacity LED's. Halo14.jpg - 8182 Bytes Je kunt kleine lampjes gebruiken, maar ik gebruik liever LEDs. Die gebruiken minder stroom, dus produceren minder hitte. Gebruik hoogrendementsLEDs. Ik gebruik gele, 3 mm, hoogrendementsLEDs.
Bend the wires to one side, cut them off, about at the rim of the LED, and file the top of the plastic casing off, to make it fit beneath the pane. Be careful that you don't file too much off. In the plastic casing you can see the light emitting part of the LED. You mustn't file that away, ofcourse.
Then solder two thin wires (they must fit together through the hole in de connecting rod) on the LED.
Halo15.jpg - 8764 Bytes Buig de aansluitdraden haaks naar opzij en knip ze ongeveer ter hoogte van de zijkant van de LED af. Vijl vervolgens de bovenkant van de LED af, zodat hij onder het glaasje past. Kijk uit dat je niet te veel afvijlt. In de behuizing zie je het lichtgevende deel zitten. Dat moet je natuurlijk niet wegvijlen.
Soldeer vervolgens twee dunne draden (ze moeten door het gat in de verbindingsstang passen) aan de aansluitingen.
Recently I obtained yellow high capacity SMD LED's. Those are great. They're so small, that they fit in the casing as they are. Just solder the wires onto them. And they give a lot of light! Halo16.jpg - 10598 Bytes Onlangs ben ik aan gele hoogrendements SMD-LEDs gekomen. Die zijn heel mooi. Ze zijn zo klein dat ze meteen in de lampenkap passen. Je hoeft er alleen de draden maar aan te solderen. En ze geven een heel fel licht!
Now pull the wires through the hole in the connecting rod. You can use some glue to place the LED's in the lamp casing. I use some kind of gum, that can always be removed easily.
If everything is OK, you can put the panes back. The mat structure of the panes will diffuse the light a little.
Halo18.jpg - 13392 Bytes Halo17.jpg - 13023 Bytes Trek de draden nu door de verbindingsstang. Je kunt de LED met wat lijm op zijn plaats zetten. Ik gebruik een soort plakgum, dat gemakkelijk weer kan worden verwijderd.
Als alles goed zit, druk je het glaasje op de lamp. De matte structuur van het glaasje verspreidt het licht enigszins.
Pull the wires through the hole in the hood and replace the lamp. Lamp09.jpg - 12685 Bytes Lamp02.jpg - 12896 Bytes Trek de draden door het gaatje in de motorkap en plaats de lamphouder terug.
Now you must connect the wires of the LED's via a resistor to the power supply. The value of the resistor depends on the load the LED's need. That can vary between about 10 to 40 mA for the high capacity LED's. The SMD-types give a lot of light at a very low amperage.
The LED's have a + and - connection, so you'll need a bridge rectifier to secure the polarity. It's even better to use a 5 Volt regulator. Then the LED's will already burn at low speeds.
Verbind nu de draden van de LEDs via een weerstand met de spanning. De waarde van de weerstand hangt af van de stroom die de LEDs nodig hebben om helder te branden. Dat kan variŽren van 10 tot 40 mA voor hoogrendementsLEDs. De SMD-typen geven veel licht bij weinig stroom.
De LEDs hebben een + en een - aansluiting, dus je moet een bruggelijkrichter gebruiken om de polariteit vast te leggen. Het is nog beter om een spanningsregelaar van 5 Volt te gebruiken. Dan branden de LEDs al bij een lage snelheid.
You can hide the regulator in a crate, or whatever. I used a shortened POLA crate.
As a regulator I use a switched 5 Volt type, that produces very little heat, but because I connected more LED's, I made a small heat sink. If you use a standard 5 Volt regulator, beware that you don't connect too many lights, for if the regulator gets too hot, the plastic of the crate (and perhaps even the truck!) may melt.
Lamp07.jpg - 19069 Bytes Lamp08.jpg - 17062 Bytes Lamp03.jpg - 12546 Bytes Je kunt de spanningsregelaar in een krat verbergen o.i.d. Ik heb een ingekorte POLA-krat gebruikt.
Ik heb voor de spanningsregelaar een geschakeld 5 Volt-type gebruikt. Die produceert weinig warmte. Maar omdat ik er nog meer LEDs op heb aangesloten, heb ik een klein koellichaampje gemonteerd. Als je een standaard 5 Volt-regelaar gebruikt, kijk dan uit dat je niet teveel lampjes aansluit, want als de regelaar te heet wordt, kan het plastic van de krat (of van de truck) smelten.
For the backlight, drill a hole of the right size for a 3 millimeter LED in the front (points backwards) of the backlight. The backlight itself is hollow. Now drill a smaller hole for the wires in the backside of the backlight. Be careful that the light doesn't break off the license plate
Solder two thin wires onto a red 3 millimeter LED and place the LED, while leading the wires through the hole in the backside.
Finally drill a holl in het bottom below the loading platform. Stick the wires throug and lead them via a resistor below the platform itself to your power regulator.
Lamp04.jpg - 11309 Bytes Lamp05.jpg - 12410 Bytes Boor voor het achterlicht een gat ter grootte van een 3 millimeter LED in de voorkant (wijst dus naar achteren) van de lampenkap. De binnenkant van de kap is hol. Boor daarna in de achterkant van de lampenkap een kleiner gaatje waar de draadjes doorheen kunnen worden geleid. Kijk uit dat de lamp niet van het nummerbord afbreekt
Soldeer twee dunne draden aan een LED en plaats de LED, terwijl je de draden door de achterkant van de lamphouder leidt.
Boor ten slotte een gat in de bodem onder de laadbak. Steek de draden hierdoorheen en leid ze vervolgens via een weerstand onder de laadbak langs naar de spanningsregelaar.
HALOkerst.jpg

Questions/Vragen/Questions/Fragen/Preguntas: E-mail

Back/Terug